Privacyverklaring

BEDRIJF

Deze privacyverklaring geldt voor Praktijk OASE-Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57869928 en heeft betrekking op de website https://oase-apeldoorn.nl.

ADRES- en telefoon

Praktijk OASE-Apeldoorn
Rakkersveld 128
7327 GD  Apeldoorn
Tel. 055-5419338

ALGEMEEN

Wij hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook met zorg verwerken en beveiligen. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen.
Wij adviseren u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

PERSOONSGEGEVENS

Als u bij een bezoek aan onze website het contactformulier invult, laat u bij ons enkele gegevens achter, die mogelijk direct of indirect naar u te herleiden zijn, zoals een naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.
U kunt uw toestemming voor uw gegevensgebruik te allen tijde intrekken.

Dossier

Als u cliënt bij OASE bent, houden wij vanzelfsprekend een dossier bij waarin de gegevens worden genoteerd die van belang zijn voor een goed verloop van het begeleidingsproces.
Deze gegevens zijn uiteraard strikt vertrouwelijk en zullen nimmer met derden worden gedeeld.

Wel kan het zijn dat uw situatie soms wordt besproken bij intercollegiaal overleg (intervisie) met als oogmerk een positieve bijdrage aan uw begeleidingsproces; het spreekt vanzelf dat u als cliënt hierbij volstrekt anoniem blijft zodat de intervisiegenoten niet weten om wie het gaat.
Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven en zullen wij dat respecteren.

De dossiers worden digitaal versleuteld opgeslagen, zodat zelfs in het onverhoopte geval van een hack de gegevens door derden niet te lezen zijn.

Welke gegevens hebben wij van u?

U bepaalt zelf welke gegevens we van u mogen gebruiken en waarvoor.
Wij houden alles graag transparant.

Wilt u weten welke gegevens we van u hebben?
U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen. In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken bepaalde gegevens te bewaren.

Het verzoek om uw gegevens in te zien kan via email worden gedaan, te richten aan: oase-apeldoorn@xs4all.nl
Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u te identificeren.
Uw verzoek zal door ons binnen vier weken worden verwerkt.

Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Als u vermoed dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Wij doen wat in ons vermogen ligt om onze website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik.
We hebben een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waardoor u veilig onze website kunt gebruiken.
Gevoelige digitale gegevens worden versleuteld opgeslagen, zodat ze door derden, ook na een hack, niet leesbaar zijn.

De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

CONTACTFORMULIER

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.
Een ingevuld contactformulier wordt versleuteld aan ons verstuurd waardoor de informatie niet leesbaar is door derden.

EMAIL

Als u ons een email stuurt, kan niet gegarandeerd worden dat derden de mail niet kunnen lezen. Dat wordt onder meer bepaald door de veiligheidsvoorzieningen van de email providers.
Wij verzoeken u dan ook om geen gevoelige informatie via email aan ons toe te sturen.

links

Deze verklaring geldt slechts voor de website van https://oase-apeldoorn.nl. Websites die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende websites zelf door te nemen.